Kinh Thánh Nguyên Văn - Bản Dịch Chơi Chữ và Giải Kinh
(Original Word-Play Study Bible / Vietnamese Edition)

Click here to edit subtitle

Giải Kinh Theo Nguyên Văn & Linh Ý, Để Sống Theo Ý Trời

Sáng Thế Ký=Ban Đầu Ký=Sách về các loài Trái Đầu Mùa/Con Đầu Lòng 

1:1 Ban đầu (=Trái Đầu Mùa/Con Đầu Lòng) Đức Chúa Trời [Ông Chủ Lớn] dựng nên (=chặt phá [cây rưng vô dụng], Giô-suê 17:18) trời đất.

2 Vả, đất là hỗn độn [không có Trật Tự] và trống không [không có Sự Sống], sự mờ tối [không có Sự Sáng] ở trên mặt vực [lòng người sâu như biển cả]; Thần (=Gió/Hơi Thở) Đức Chúa Trời vận hành (=Gà mái áp trứng hay vổ cách túc con, Ma-thi-ơ 23:37 / Chim Ưng xùe cánh tiếp rước để tập cho chim ưng con biết bay, Phục 32:11) trên mặt nước [tấm lòng: tâm trí, thần linh con người].

Genesis (=The Book of Beginnings/The Book of First-Fruits/First-borns)

1:1 In the beginning (=First-fruit/First-born) God [The Big Boss] created (=cut down [useless woods], Jos 17:18) the heavens and the earth. 2 And the earth was chaos [Orderless] and empty [Lifeless]. And darkness [Lightless] was on the face of the deeps [human heart deep as ocean]. And the Spirit (=Wind/Breath) of God moved (=Hen hatched eggs or moved wings to gather chicks, Mt 23:37 / Eagle used wings to catch & train eaglets flying, Dt 32:11) on the face of the waters [heart: mind, human spirit].

Chú Giải về Sách “Rê-shít” (H7225) = “Ban Đầu Ký” (Xin xem thêm phần cuối trang hoặc cuối Đoạn.):

- “Tuyển Dân Thuộc Linh” của ĐCT là “Dân biệt riêng ra Thánh”, là “Trái Đầu Mùa” của Ngài (Giê 2:3a), là “Con Trai Đầu Lòng” phải “GỌI LÀ THÁNH” mà dâng cho Chúa" (Lu-ca 2:23), là một “Hội Thánh của những Con Trưởng” (Hêb 12:23).

- Vì ĐCT là “Ông Chủ” trời đất này có vô số “Người ở: Ms/TĐ” tốt và xấu, với rất nhiều “Con cái: Trinh nữ” khôn và khờ, qua sự sanh để và ở dưới sự nuối dạy của những “Bà Vợ: HT/Giáo phái” hiền và dữ, những lại chỉ có một số Thánh Đồ rất it là “Người Yêu” nguyên thủy và vĩnh viễn” của Ngài sẽ được “cất lên” để làm “Vợ Mới Chiên Con” mà thôi...

 

1:3 Đức Chúa Trời phán [=Tiếng Sấm Sét: Tiếng Nói của Thánh Linh, Giốp 37:2-3] rằng: Phải có SSáng [Sự Khải Thị]; thì có sự sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

1:3 And God said [=Thundering: Voice of the Spirit, Job 37:2-3; 36:32], Let there be Light [Revelation]. And there was light. 4 And God saw the light that it was good. And God divided between the light and the darkness. 5 And God called the light, Day. And He called the darkness, Night. And the evening and the morning were the first day.

Chú Giải:

- Vi ĐCT xuất hiện như một Tiếng NóiSấm Sét” (nghe Tiếng những không thấy mặt): Cho nên chúng ta cần nhận được Sự Soi Sáng, Khải Thị qua việc học hiễu Kinh Thánh “trước” rồi mới có thể nhận ra Tiếng Nói, Sự Hướng Dẫn của Chúa Thánh Linh “sau”!

1. "Rê-shít" (H7225) = Tên Sách* "Ban Đầu Ký = Sử Ký Về Các Loài Trái Đầu Mùa/Con Đầu Lòng" = The Title of the 1st Book is "The Book of Beginnings = The Book of First-fruits / First-borns"

* Nguyên văn tiếng Hê-brơ "Sáng Thế Ký" là "Khởi Đầu Ký". Vì 5 quyển Sách Ngũ Kinh đều dùng "Chữ Đầu Tiên" trong quyển Sách đó để làm "Tên Sách" cho quyển Sách nó cả! Và vì 2 chữ "ban đầu" (trong Sáng 1:1) và "trái đầu mùa" (trong Xuất 23:19) hay "con đầu lòng" (trong Thi 78:51, 105:36) là cùng một chữ "reshiyth" trong tiếng Hê-brơ, cho nên Nó ấm chỉ rằng "Sáng Thế Ký" là một quyển "Sử Ký Về Các Loài Trái Đầu Mùa/Con Đầu Lòng" của ĐCT và của Sat-tan vậy!

  1) Sự Bắt Đầu về "Trái Đầu Mùa" (Con Đầu Lòng - Dòng giống Thánh đồ) của ĐCT:

  a) "Ban đầu" ĐCT dựng nên "Vườn (=Bảo vệ) Ê-đen (=Lạc viên)”, để con cái Ngài được bảo vệ "sống yên vui, trường thọ" như một "Cây Sự Sống" [trong Kinh thánh ví "Cây" là "Người", "Trái" là "Đức hạnh"] và cứ "Kết Quả Tốt" thật đúng mùa và thật nhiều. Vì Chúa Jêsus là "Trái Đầu Mùa" tốt đẹp và "thơm ngọt" thế nào, thì mình là "trái giữa mùa" hay "trái cuối mùa" cũng phải có sự "thơm ngọt" thể ấy (Ga 5:22).

  b) Vì “Y-sơ-ra-ên vốn là "Dân biệt riêng ra thánh" cho Đức Giê-hô-va; vốn là <trái đầu mùa> của hoa lợi Ngài...” (Giê 2:3a) "Như đã chép trong Luật Pháp Chúa rằng: Hễ Con Trai Đầu Lòng, phải 'GỌI LÀ THÁNH' mà dâng cho Chúa!" (Lu-ca 2:23)

- Không những muôn vật thôi, chúng ta là kẻ có <trái đầu mùa của Đức Thánh Linh>, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con (=hạt giống) thừa kế, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.” (Rô 8:23)

- “Vả, nếu <trái đầu mùa> là thánh, thì cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh.” (Rô 11:16)

- “Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.” (1Cô 15:23)

-  “Nhưng <Trái của Thánh Linh> (Fruit of the Spirit), ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Gal 5:22)

-  “Vì <Trái của Sự Sáng> (Fruit of the Light) là ở tại [mang thai, sanh ra] mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật.” (Êph 5:9)

- “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như <trái đầu mùa> của những vật Ngài dựng nên.” (Gia 1:18)

* “Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ‘ăn’ (ví ‘làm tình, mang thai với’) <‘Cây Sự Sống’> (ví ‘Chua Jêsus’, ‘Tree of Life’--‘Jesus Christ’) ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.” (Khải 2:7)

- “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đờn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm <Trái Đầu Mùa> cho Đức Chúa Trời và Chiên Con;” (Khải 14:4)

  c) Cho nên nếu mình muốn có hạnh phúc trăm năm ở đời này thi chỉ nên kết bạn hay kết hôn với một trong những “3 Hạng Thánh Đồ” có thể “kết ra” nhiều “bông trái đức tính” chín muồi, đầy dẫy hương thơm Thánh Linh, và “làm được” những việc sau đây, như “3 Hạng Cây Thánh” (được xếp theo thứ tự ưu tiên) như sau (Các Quan Xét 9:8-13):

    (1) Hạng Nhất là “Cây Ô-li-ve” = rất “Khôn sáng”, vì có Dầu Thánh Linh để “xoa dịu” và “soi dẫn” người khác (câu 8-9). [Chữ “ô-li-ve” hay “cà na” (tiếng Hê-brơ là “zayith” trong Sáng 8:11; Xuất 27:20; Xê 4:3, 11-12) và chữ “mặt mày, tươi sáng, sáng láng” (tiếng Hê-brơ là “ziyv” trong Đa-ni-ên 5:9, 2:31) đều có cùng chung một gốc từ trong tiếng Hê-brơ cả.]

    (2) Hạng Nhì là “Cây Vả”-- rất “Ngon ngọt”, vì có Lời Chúa để “bổ dưỡng” và “làm thuốc” cho người khác (câu 10-11).

    (3) Hạng 3 là “Cây Nho”-- rất “Vui vẻ”, vì có Rượu Mạnh (Ơn Tứ Lớn) của Thánh Linh để “khích động, thanh tẩy” người khác (câu 12-13).”

 » Vậy anh chi em hãy tự xét mình coi dù mình là Hạt Giống Nguyên Thủy" (đã học LỜi Chúa) nhưng đã chịu "chết đi sống lại" để "Trưởng Thành Cây Thánh""Kết nhiều Trái Thánh" chưa?

 

  d) Nếu mình đã là một "cây nhà lá vườn" (là "người") của Chúa thì không nên "ăn" "cây Trí thức" (là Sa-tan) [trong KT ví "ăn" là "làm tình, mang thai"], mà chỉ nên "ăn" "Cây Sự Sống" là Đấng Christ (là "Trái Đầu Mùa -- Con Đầu Lòng của ĐCT"), tức là chỉ "mang thai" với "Lời", thì chúng ta phải chịu sống gần gũi với “thiên nhiên", bên "Dồng Nước Sống Động" là "Lời Hằng Sống" (Thi 1:3), dưới sự "Cảm Động của Thánh Linh", như một "Cây Ô-li-ve (cà na = khôn sáng)" [chữ "ô-li-ve" hay "cà na" và "khôn sáng" là cùng một chữ trong tiếng Hê-brơ] (là "Con cái Sự Sáng, Người Khôn ngoan, Khôn sáng, Khôn lanh"), là thứ "Cây Thánh Loại 1" (Các Quan Xét 9:8-9), là loại "Thánh đồ được Xức Dầu có Sự Soi Sáng Đặt biệt", là loại "Cây Thánh" duy nhất "được trồng và giấu trong Nhà Chúa" (Thi 52:8; Xa-che-ri 4:2-3, 11-14), là loại "Thánh đồ" của "Hội Thánh Con Đầu Lòng -- Trái Đầu Mùa" (Hê-brơ 12:23), mới tránh được những cơn "mưa gió" (thiên tai nhân họa) bên ngoài mà thồi; Vì chỉ có ai chịu sống cách "tự nhiên" và rất "hồn nhiên" (khiêm tốn và thành thật) như "trẻ thơ" (Ma-thi-ơ 18:3-4; Mác 10:14-15; Lu-ca 16-17) thì mới được Cha bảo vệ cả linh hồn và thể xác không bị tai nạn hay mắc bệnh nan y hoặc ung thư gì cả, mà sẽ có thể sống cả "3 Cuộc Đời" rất "siêu nhiên” trong cả "3 Giai đoạn của Nước Trời":

  (1) Thánh đồ là một người chịu tôn Chúa "Làm Chủ" cả đời mình, có Chúa làm "Vua Trăm Năm Bình Yên Trong Con Người" mình trong đời này, rất "hiếu thảo" với cha mẹ, và được Chúa thưởng cho được sống khỏe mạnh và yên vui cả 100 tuổi (Xuất 20:12; Ê-phê-sô 6:23) trong đời này,

  (2) sau đó người đó lại được sống đủ cả 1.000 tuổi để cùng trị vì với Chúa (tức là "Vợ Mới" với "Chiên Con") trong thời gian Chúa (là "Chồng" mình) trở về làm "Vua Ngàn Năm Hòa Bình Trên Mặt Đất" này,

  (3) sau cùng còn được sống với Chúa trong cái "Thiên đàng Vĩnh viễn" nữa!


   2) Sự Bắt Đầu của "Trái Đầu Mùa (Con Đầu Lòng - dòng dõi rắn lục) của Sa-tan (Sáng 3:1,4,13; Thi 58:4; Ma-thi-ơ 3:7, 12:34, 23:33; Lu-ca 3:7; 2Cô 11:3; Khải 19:9, 20:2) ra từ 'Vườn Ê-đen' của Sa-tan, qua "Ê-va" có nghĩa là "Mẹ đa Giống", Giáo hội "đại Dâm phụ" (Khải 17:1, 19:2). Vì ma quỉ và con cái nó là 'Cây Trí Thức' (tuy 'biết phân biệt' điều thiện và điều ác nhưng vẫn là "cây xấu", "người xấu", 'có tài' nhưng "thất đức") lại ''bắt đầu" tự ý 'tài khôn' mà thành lập một "Nhà Nước 4 Liên Thành" (Giáo Quyền Tồng Liên) để dồn dân lại sống trong những "Rừng bê-tông cốt sắt" (Sáng 10:10)... Hèn gì hễ "cây" (người) nào đã xa rời "thiên nhiên" (ĐCT) mà về sống chung với cái 'hệ thống tôn giáo' rất 'nhân tạo' và 'giả hình' như vậy thì làm sao còn có thể sinh sống và trưởng thành được "tự nhiên" để kết ra nhiều "Bông Trái Thánh Linh" (Ga-la-ti 5:22) mà tỏa được "hương thơm chín mùi" của một cuộc đời "hồn nhiên" và "siêu nhiên" đây? Đó là lý do tại sao phần đông những người đã 'vô đạo' lại là những người đã mắc mưu ma quỉ mà bị dồn lại cứ phải sống chết trong cái 'hễ thông tôn giáo liên hiệp' của con người bởi ma quỉ đặc ra có những cái "tên=tính chất" như sau:

  (1) "Ba-bên"="Hỗn loạn" trong đạo giáo và thần học, "thác loạn" trong đời tư và Giáo hội...

  (2) "Ê-rết"="Lông, Dài"; Nhưng "nghĩa bóng" (nghĩa lật ngược) của nó là "sẽ bị hớt lôngcắt cánh"! [Nhiều khi "Giải Kinh" là phải biết Chúa muốn mình "hiểu ý lật ngược trở lại" như vậy!] Ai còn chịu sống trong cái 'tôn giáo nô dịch con người' thay vì thích sống trong mọi "Lẽ thật Giải phóng Tự do" của Chúa, thì người đó sẽ trở thành một con "chim kiểng" trong cái 'hệ thống' và 'tổ chức' của nó -- sống xa rời với "thiên nhiên", không còn có thể bay cao nhìn xa như "Chim Ưng Đang Bay" đến gần với Chúa được, và sẽ không còn có thể sống "tự nhiên, hồn nhiên và siêu nhiên" theo ý Chúa được nữa, cũng như sẽ mất sức trong việc lìa bỏ các 'giáo lý' và giáo quyền' đang nô dịch họ, để được tự do ra đi với "Lời" và có thể bay cao trong sự "Cất lên" của chính mình...

  (3) "A-cát"="Thành trì cao lớn": Có nhiều bè đảng tổ chức to mạnh, thủ tục hành chính phiền phức...

  (4) "Ca-ne"="Tại xứ người": Bị đời đồng hóa, sống như con vật "vô tri" (Giu-đe câu 10; 2 Phi-e-rơ 2:12), vì "con gái" người ngoại (ví "Giáo hội" người ngoại) “rất đẹp, ăn mặc hỡ hang, đầy quyến rũ...” (Sáng 3:15, 6:4; Dân 13:33; Khải 3:18b).


2. "ba-ra" (H430) = "dựng nên" (Sáng 1:1) = "chặt phá" (Giô-suê 17:18) = created = cut down (trees)

    Vì 2 chữ "dựng nên" và "chặt cây, phá rừng" là cùng một chữ "bara" trong tiếng Hê-brơ, cho nên KT ấm chỉ rằng để được Chúa Thánh Linh "dựng nên" một con người mới trong bản thân mình, thì mình phải chịu tự nạp mình cho Ngài "chặt phá" hết những "cây cối dễ thấy" không cần thiết (tức là chịu "sự cải tạo về hình thức và vật chất" trong cuộc sống) trước, đồng thời cũng phải chịu cho Ngài "nạo sạch" hết tất cả những gốc rễ sâu rộng của chúng (tức là chịu "sự cải tạo về tư tưởng" trong thâm tâm) của mình nữa.


3. "E-lô-hiym" (H430) = "Đức Chúa Trời" = "Quan Án, Ông Chủ Lớn, Chúa" = God = Subject, Judge, Master, Big Boss, Lord.

a) “Thì <Người Chủ> (Adown) sẽ dẫn nó đến trước mặt <Đức Chúa Trời=Quan Án> (Elôhiym), biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời.” (Sáng 21:6)

b) “Thường năm 3 lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt <Chúa> (Adown) Giê-hô-va, là ĐCT của Y-sơ-ra-ên.” (Xuất 34:23)

c) “Song Kinh Thánh, có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi [con người ở] sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ [Con Bà Chủ].” (Gal 4:30)

    Cho nên trong Nhà Chúa và Nước Ngài sẽ có 3 thành phần này: Người ở", "Con Ông Chủ", và "Bà Chủ" (Dâu Hiền của Lời, Vợ Mới của Chiên Con). Đó là lý do tại sao...

  (1) Đại đa số "người ở" trong 'Nhà Chúa' (bao gồm các Giáo phái) là kẻ chịu tin 'theo đạo' và thích 'làm mướn' cho Chủ những lại ít khi hiểu được ý Chúa và làm đẹp lòng Ngài được! Tuy họ 'có tài' -- có nhiều 'ân tứ' và 'thành tích' (dẫn nhiều người 'vô đạo' và thành lập đủ loại 'Giáo phái' và 'tổ chức' con người) nhưng lại rất "thất đức" và "giả hình"!

  (2) Và chỉ có ai vốn là "Hạt Giống"="Con Trai Nối Dòng" [2 chữ "hạt giống, gieo xạ" (trong Sáng 1:1) và "dòng dõi, con trai" (trong Sáng 3:15, 4:25) là cùng một chữ "zera" trong tiếng Hê-brơ] của Đức Chúa Trời từ trước thuở sáng thế, tức là người có thể giữ được "Hạt Giống Lời Nguyên Thủy" trong lòng mình (chịu đồng ý và sống nổi được theo Lời 100%), là người đã chịu "chết đi" và "sống lại" mới có thể "nảy mầm"="tái sanh", mới chứng minh được mình là một "Người Thánh"="Thánh đồ" thật sự, đã được sanh đẻ ra và chịu sống theo "Tiếng Phán của Thánh Linh" và "Lời Dạy của Vợ Mới -- Hội thánh Dâu hiền" duy nhất được cất lên (Khải 22:17) mới là "Con Ông Chủ" thật sự mà thôi!

  (3) Và chỉ có một số rất ít Thánh Đồ thật sự là "Dâu Hiền" rất "Khôn Sáng" mới hiểu biết được nhiều "Bí mật của Nước Trời", cùa "Chồng mình", là Đấng Christ mà thôi: Nàng là người chịu làm Lễ Báp-têm (Hôn Lễ) trong cái "TÊN" của "Chồng Nàng" (tuy Đức Chúa Trời có "3 cái Danh Tước: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh" nhưng lại chỉ có "MỘT cái TÊN Cá Nhân" duy nhất mà thôi) -- TỨC LÀ: "CHÚA JÊSUS CHRIST" (Ma-thi-ơ 28:19), và luôn luôn chịu "mang thai" với "Lời" (Đấng Christ, Chồng Nàng) và rất "chung thủy" với chỉ một mình "Lời" (Kinh thánh) mà thôi, để có được "Dòng máu của Chồng", tức là "Lời", "Sự Sống Đấng Christ" ở trong con người Nàng, và cứ tiếp tục "sanh đẻ" và nuôi dưỡng nhiều Con cái Thuộc linh cho Chúa, và rất "khôn lanh" trong việc làm "Nội Trợ" cho Chồng mình là Đấng Christ... -- chỉ có một số người rất ít như vậy mới là "Bà Chủ" thật sự mà thôi. Chỉ có thành phần "Thánh đồ Dâu Hiền của Chiên Con" này mới được "cất lên" (ra đi một cách thình lình và bí mật) để dự "Tiệc Cước Chiên Con" (3 năm rưỡi) trên giữa trời mà thôi! Nhưng trong khoản thời gian đó các thành phần "Hội thánh người Do-thái" và các "Giáo hội Ngoại bang" thì phải bị bỏ lại để đi vào "đại nạn"="kỳ thi chung kết" để được thi lại thêm lần cuối cùng! Nhưng ai chỉ có 'đạo hình thức' mà không có "Lời" cùng "Thánh Linh" thì sẽ cứ phải "chịu thi" (=chịu thử thách, chịu hoạn nạn) hoài mà vẫn cứ rớt tới mà thôi!

 » Vậy anh em hãy nhận diện coi ai là Con" của Ai...?
 » Ai là người Vợ / Mẹ" (ví "Giáo hội") bị Chúa bỏ (ở lại qua đại nạn, Ê-sai 50:1; Giê 3:8) và ai là Vợ Mới" sẽ được "Cất Lên Dự Tiệc Cước Chiên Con (Khải 19:7; 21:9; 22:17)...?

4. "sha-mã-yìm" (H8064) = "các từng trời" = vị trí, thứ bậc, bầu trời = heavens = place, air, sky

a) “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên <các từng trời>, và <trời> của <các từng trời>, cùng toàn ‘Cơ Binh’ của nó [Thiên thể: Ngôi Sao và Thiên Binh], trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và Cơ Binh của <các từng trời> đều thờ lạy Chúa.” (Nêh 9:6)

b) “<Các từng trời> được làm nên bởi Lời Đức Giê-hô-va, cả ‘Cơ Binh Trời’ bởi Hơi Thở (=Thần Linh) của miệng Ngài mà có.” (Thi 33:6)

c) “Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi Lời Đức Chúa Trời có <các từng trời> và trái đất,” (2Phi 3:5)

 » Vậy anh em có chịu sống theo Quĩ Đạo Lời Phán của Thánh Linh cho từng ngưới như các Ngôi Sao sẽ phản chiếu độ sáng khác nhau không?

5. "é-rêts" (H776) = đất = địa cầu, nhà nước = earth = land, nation

    Vì “<Đất> ra từ ‘Nước’ [ví ‘Lờ i Chúa’] và làm nên ở giữa ‘Nước’... Nhưng <trời đất> thời bây giờ cũng là bởi ‘Lời’ ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong Ngày Phát xét và hủy phá kẻ ác... Vả, theo Lời Hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi <trời mới đất mới>, là nơi sự công bình ăn ở.” (2Phi 3:7, 13)

 » Vậy anh em có chịu sống theo Lời Phán Tuyệt Đối của Thánh Linh để có thể sống dai mà thừa hưởng được cái tài, cái lộc của nó không?

6. "Ha-yáh" (H1961) = Là = thì, trở thành; có, đã có, sẽ có; phải có, thì có, đã là làm, sẽ là = was = be, have, become, there is; let there be, there was, being, will be.

    Vì mấy chữ sau đây: Trái đất "trở thành" hoang vu (Sáng 1:2) và chữ ĐCT Phán rằng "Phải có" ... "thì có" ... (Sáng 1:3) và chữ "Ta Là" "Đấng TA LÀ" ("Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu") đã sai... (Xuất 3:14,  I Am That "I AM" has sent...) và chữ Ca-in ngươi "sẽ" lưu lạc... (Sáng 4:12) trong tiếng Hê-brơ là cùng một chữ "HaYah" cả; Cho nên ĐCT là "Đấng Luôn Có, Đấng Không Hề Thay Đổi trong quá khứ, hiện tạitương lai"!


7a. "thố-hùw" (H8414) = hỗn loạn = bỏ hoang, lờ mờ, lộn lạo = chaos = lie waste, formless, confusion = 7b. "thô-hốm" (H8415) = deep, chaos sea

- 2 chữ "thố-hùw" (H8414) và "thô-hốm (H8415) là thuộc cùng một gốc chữ Hê-brơ.

a) “Vả, đất là <vô hình> [ví con người ‘lộn xộn, lãng phí, hỗn loạn’] và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực...” (Sáng 1:2a)

b) “Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, khiến chúng đi dông dài trong <đồng vắng> không đường lối.”  (Giốp 12:24)

- “Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong <nơi vắng vẻ, hoang vu> không đường.”  (Thi 107:40)
c) “...Chúa sẽ giáng trên đó cái ‘dây đo <lộn lạo>’ và ‘thước thăng bằng trống không’.” (Ê-sai 34:11b)

 7b. "thô-hốm" (H8415) = vực sâu (Sáng 1:2b) = biển động, ồn ào, náo loạn, buồn cười = abyss, deep, depth = chaos sea, uproar

 -- Tuy “cảm giác/tình cảm, suy tư, lý luận, trí nhớ, sức tưởng tượng/sang tạo...” là những phần <mặt biển> “thần linh” rất “giao động” của môt con người cân được Chúa Thánh Linh “Cải Tạo/đốn phá”! (Altough the human “feelings/emotion, mind, reasoning, memory, imagination/creativity...” are the so “unrest” <surface> parts of one’s “spirit” which are to be “fixed/cut down” by The Spirit of God!)

– Nhưng trong <thâm tâm> tức là phần “hồn”của con cái Chúa vẫn “bình an, yên lặng” như “đáy biện”! (But in the <depth> of the heart which is the “soul”of a Child of God still is so “calm” as the “sea-floor”!)

 » Vậy anh em đã xin Ánh Sáng của Lời Chúa Thánh Linh làm tiêu tan hết “sự mờ tối” nói trên đang “chế ngự trong thâm tâm rối lọan” của mình chưa?

 

8. "bố-hùw" (H922) = trống không = bỏ trống, hư không, hư hỏng (void = vacant, empty, ruin)

a) “Vả, đất là vô hình và <trống không> [ví cuộc đời ‘hư không, hư hỏng’], sự mờ tối ở trên mặt vực...” (Sáng 1:2a)

b) “...Chúa sẽ giáng trên đó cái ‘dây đo lộn lạo’ và ‘thước thăng bằng <trống không>’.” (Ê-sai 34:11b)

c) “Tôi xem đất: nầy, là vô hình và <trống không>; xem các từng trời: thì không có Sự Sáng!” (Giê 4:23)

 » Vậy anh em đã xin Ánh Sáng của Lời Chúa Thánh Linh đến giải phóng cuộc đời của mình ra khỏi <tình trạng hư vô> nói trên chưa?

9. "khố-shèk" (H2822) = sự mờ tối = cầm giữ lại, sự ngu dốt, đau buồn, nghèo khổ, đồi bại, hũy diệt, chết chóc (darkness = keep back, ignorance, sorrow, misery, wickedness, destruction, death) – “...<sự mờ tối> ở trên mặt vực;” (Sáng 1:2b)


10. "aul" (H5921) = ở trên = ngự trên, chế ngự (above = on, upon, against, over)


11. "pa-níym" (H6440) = mặt = bề mặt, phía trước (surface = face, before)
– “Thần linh” của con người như <mặt biển> rất “giao động”! (The human “spirit” is a so “unrest sea <surface>”!)


12. "Rúw-àkh" (H7307) = Thần Linh = Gió [Thánh Linh], Hơi Thở, Mùi Thơm [Trái Thánh Linh], Sự Sống, Cơn Tức Giận [của ĐCT] (Spirit = Wind [of The Holy Spirit], Breath, Smell, Fragrance [of Fruits of the Spirit], Life, anger [of God])

a) “<Thần> Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng 1:2b)

b) “Nhưng [Hương vị] Trái của Thánh Linh, ấy là [1] lòng yêu thương, [2] sự vui mừng, [3] bình an, [4] nhịn nhục, [5] nhơn từ, [6] hiền lành, [7] trung tín, [8] mềm mại, [9] tiết độ (tự chế).” (Gal 5:22)

c) “...Và bởi chúng tôi, Ngài rải <mùi thơm> về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là <mùi thơm> của Đấng Christ... -- <mùi> của Sự Sống làm cho sống...” (2Cô 6 2:14-16)

 » Vậy hãy nhận diện coi ai là “Trái Đầu Mùa, Trái Chín Cây” -- đã  “Chín Mùi”--mới có đủ cả “Chín [9] Mùi Hương Thờm”  của Chúa Thánh Linh?

 

13. "rac-háph" (H7363) = vận hành = áp trứng, vỗ cánh [Ga Mái], sè cánh [Chim Ưng] (moveing = hovering, spread wings [of The Hen or The Eagle])

1:2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối (=ngu dốt) ở trên mặt [ví "lý luận"] vực [vi "tâm trí"]; Thần (=Gió, thổi; Hơi, thở; Tiếng Nói, Mùi Thơm) Đức Chúa Trời vận hành (=ôm ấp, nghiền ngẫm, mang thai; Phục 32:11=Chim Ưng "sè cánh [để tiếp rước]=huấn luyện" Chim Ưng Con tập bay) trên mặt [ví "suy tư"] nước [ví "tấm lòng"].
1:2 And the earth was without form and empty. And darkness (=ignorance) was upon the face [spirit] of the deep [soul]. And the Spirit (=Wind, Breath, Sound, Scent) of God moved (=brood, pregnant; Dt 32:11=Eagle wings "spread [for catching]=train" eaglet to fly) on the face [reason] of the waters [hearts].

 * Thần ĐCT "vận hành" (Sáng 1:2) = "sè cánh" (Phục 32:11) [2 chữ "vận hành" và "sè cánh" là cùng một chữ "rachaph" trong tiếng Hê-brơ]:

a) “Thần Đức Chúa Trời vận hành ; trên mặt nước.” (Sáng 1:2b)

b) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng Tiên tri và ném đá những Kẻ Chịu Sai Đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như Gà Mái <túc> con mình lại <ấp> trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Mat 23:37; Lu 13:34)

c) Đức Chúa Thánh Linh sẽ như Chim Ưng <sè cánh> để tiếp rước, huấn luyện Con Cái Thật của ĐCT biết bay vậy (Phục 32:11)!

 » Vậy hãy nhận dạng ai chỉ là ‘gà công nghiệp sùng đạo’ và ai mới là “Chim Ưng Biết Bay--Lính Giỏi, Dâu Hiền” của Chúa (Khải 4:7; 22:17)?

 
14. "má-yìm" (H4325) = nước = đến từ biển, nước trái cây (water = from sea, juice) -- “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên <mặt nước> (Sáng 1:2b)

 - Trong KT “Nước” được ví như “Lời Chúa”, “Sự dạy dỗ của Giáo sư”  và “tấm lòng (heart/mind) trong Tay Chúa” (Châm 21:1): “<Lòng> của vua ở trong Tay Đức Giê-hô-va khác nào <dòng nước chảy> theo đường hàm mương (ditch) mà Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn!”

 » Vậy anh em đã được Chúa Thánh Linh “Soi sáng Lời Kinh Thánh” và “Vận hành Cải tạo Lòng mình” một cách “đồng bộ” chưa?

 

1:3 Đức Chúa Trời phán [=Tiếng Sấm Sét: Tiếng Nói của Thánh Linh, Giốp 37:2-3] rằng: Phải có SSáng [Sự Khải Thị]; thì có sự sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

1:3 And God said [=Thundering: Voice of the Spirit, Job 37:2-3; 36:32], Let there be Light [Revelation]. And there was light. 4 And God saw the light that it was good. And God divided between the light and the darkness. 5 And God called the light, Day. And He called the darkness, Night. And the evening and the morning were the first day.

Chú Giải:

- Vi ĐCT xuất hiện như một Tiếng NóiSấm Sét” (nghe Tiếng những không thấy mặt): Cho nên chúng ta cần nhận được Sự Soi Sáng, Khải Thị qua việc học hiễu Kinh Thánh “trước” rồi mới có thể nhận ra Tiếng Nói, Sự Hướng Dẫn của Chúa Thánh Linh “sau”!

15. "a-mar" (H559) = Phán = nói, tiếng vang rất xa và rộng như sấm sét (said = say, speak with great latitude as Thundering)


 

16. "owr" (H216) = Sự Sáng = Ánh sang, Tia chốp, Sự Soi Sáng, mở mắt, khai trí, sáng dạ, khôn lanh (Light = Lightning, illumination, bright)


 

17. "ra-ăh" (H7200) = thấy = nhìn, xem, quan sát (saw = see, look, observe)


 
18. "khiy" (H3588) = Đấng = Đó, vì, khi, nếu (The =That, for, when, if)19. "thôb" (H2896) = tốt = tốt đẹp, lành mạnh, (good = well)20. "ba-đaul" (H914) = chia lìa = phân biệt, biệt riêng ra, chia ly (separated = differ, distinguish, divide)21. "bê-yn" (H996) = ra từ / giữa = trong số, khác biệt (from / between = in, among, distinction)22. "q(kh)a-ra" (H7121) = gọi = đặt tên (name = call, address by name)23. "yôwm" (H3117) = ngày: ban ngày, thì giờ nóng cháy, sốt sắng (day: a time to be hot, fervent, zealous)24. "lá-yìul" (H3915) = đêm: buổi tối, thời buổi bóp méo, xuyên tạc, hư hỏng và pha trộn (night: a season of twist, pervert & mix)25. "é-rệb" (H6153) = buổi chiều, hoàng hôn = pha trộn, bóng tối, mờ mờ (evening = mix, dusk, dusky)26. "bốc-q(kh)èr" (H1242) = buổi sang, bình minh = tìm kiếm, rạng sáng, đi cày ruộng (morning, dawn = quest, search, early dawn, to plough a field)27. "éc-had" (H1242) = Thứ Nhất = Một, Một Thứ, Hiệp Một, Độc Nhất, (First = One, Same, United, Oneness, Only One)28. "a-sah" (H6213) = "làm ra" (Sáng 1:7) = "kết quả, sinh ra bông trái" (Sáng 1:11) [2 chữ "làm ra" và "kết quả" là cùng một chữ "asah" trong tiếng Hê-brơ]

    Đức Chúa Trời đã "làm ra" mọi thứ vì ta và trong ta trên đời này thảy đều rất "tốt lành" cả (Sáng 2:8; 3:8) --
- Thứ gì mà Chúa đã "làm ra" đều có một số "ưu điểm" nào đó để chúng ta có thể "tận dụng" nó cả, cho nên chúng ta không nên "kén ăn" vật gì hay "chê bỏ" ai cả, mà chỉ cần cảm tạ Chúa rồi cứ yên tâm "tiêu thụ" nó một cách cẩn thận vậy!
- Nhưng dù vật thọ tạo nào mà Chúa đã "làm ra" (như 'đồ ngon' và 'người đẹp', 'con cái' và 'châu báu') cho chúng ta hưởng thụ trong đời này cũng sẽ có ngày phải qua đi; Chỉ có những Bông Trái của Thánh Linh, tức là những "Đức Tính Tốt của Thánh Đồ", "sanh ra" bởi "Cây Sự Sống" (Lời Hằng Sống), hay là những "Con Ngoan, Dâu Hiền của ĐCT" mà mình có công "sanh đẻ, nuôi dạy" dùm Chúa, mới là điều "tốt đẹp nhất" và "có giá trị nhất" ở trên đời này, và cũng là những "của báu duy nhất trường tồn mãi mãi" mà mình có thể mang theo qua đời sau mà thôi!
- Cho nên nếu mình muốn có hạnh phúc trăm năm ở đời này thi chỉ nên kết bạn hay kết hôn với một trong những "3 hạng Thánh Đồ" có thể "kết ra" nhiều "bông trái đức tính" chin muồi, đầy dẫy hương thơm Thánh Linh, và "làm được" những việc sau đây, như "3 Hạng Cây Thánh" (được xếp theo thứ tự ưu tiên) như sau (Các Quan Xét 9:8-13):

  (1) Hạng Nhất là "Cây Ô-li-ve" = rất "Khôn sáng", vì có Dầu Thánh Linh để "xoa dịu" và "soi dẫn" người khác (câu 8-9). [Chữ "ô-li-ve" hay "cà na" (tiếng Hê-brơ là "zayith" trong Sáng 8:11; Xuất 27:20; Xê 4:3, 11-12) và chữ "mặt mày, tươi sáng, sáng láng" (tiếng Hê-brơ là "ziyv" trong Đa-ni-ên 5:9, 2:31) đều có cùng chung một gốc từ trong tiếng Hê-brơ cả.]

  (2) Hạng Nhì là "Cây Vả" -- rất "Ngon ngọt", vì có Lời Chúa để "bổ dưỡng" và "làm thuộc" cho người khác (câu 10-11).

  (3) Hạng Ba là "Cây Nho" -- rất "Vui vẻ", vì có Rượu Mạnh (Ơn Tứ Lớn) của Thánh Lình để "khích động" hoặc "thanh tẩy" người khác (câu 12-13).

  * Chú ý: Dĩ nhiễn nếu mình gặp ai mà có thể "kết ra" đủ cả 3 thứ "Bông Trái" (Đức tính): "Khôn sáng+Ngọt ngào+Vui vẻ" và có thể "làm được" nhiều việc thiện nói trên, là một người "Có Tài+Đức Toàn diện", thì mình có thể yên tâm mà lấy nhau với người đó, và có thể đề cử người như vậy ra làm "Trưởng Lão" trong Hội thánh hay làm người lảnh đạo ngoài xã hội. Nhưng thật ra nếu đã là một vị "Thánh đồ Cây Ô-li-ve, Cây Vả hay Cây Nho" thật sự, thì người đó sẽ chỉ thích chuyên tâm hầu việc Chúa và dân sự Ngài như một người "dân thường" mà thôi, và không bảo giờ muốn đi ra 'làm chính trị' hay tranh giành 'giáo quyền' với ai cả! Đó là lý do tại sao nhiều khi người ưa thích và cứ được 'đắc cử làm lãnh đạo' trong Giáo hội và ngoài đời lại là "kẻ rất khó chịu và khó xử như cây gai" vậy! Dĩ nhiên là mình cũng không nên tiếp cận hay làm bạn với những con người "cây gai" này! (Các Quan Xét 9:14-15)


 » Download Bài nay dưới dạng Ms Word: Vn-En-Heb-Grk Study Bible.Doc

Email: [email protected] | [email protected]

http://Kinh Thánh.webs.com  &  http://Kinh Thánh.webs.com  &  http://Thánh Đồ Vn.webs.com

Updated: Thứ Ba (Tues) 2013-09-24

Members Area