Kinh Thánh Nguyên Văn - Bản Dịch Chơi Chữ và Giải Kinh
(Original Word-Play Study Bible / Vietnamese Edition)

Click here to edit subtitle

Sách Tin Lành Giăng (The Gospel by John)

1:1 Ban đầu (=Trái Đầu Mùa) có "Lời" (=Một Tiếng Nói, Lời Nói, Chữ Viết), "Tiếng Nói" đó ở cùng Đức Chúa Trời (=Ông Chủ), và "Lời Nói" [của ĐCT] chính là [bản thân] Đức Chúa Trời.
1:1 In the beginning (=First-fruit) there was a "Voice" (=A Saying, Word), and that "Voice" is with God, and that "Voice" is God [Himself].

* Hỏi: Tại sao chúng ta không nên dùng chữ “Ngôi” trong khi xưng hô Đức Chúa Trời?

- Trả lời: Tại vì trong nguyên văn Kinh Thánh tiếng Hê-brơ và Hy-láp đều không có chỗ nào có chữ “Ngôi” gì cả -- đó chỉ là người dịch KT tiếng Việt thêm vào mà thôi! Cho nên chung ta:

{1} không được phép gọi “Chúa Cha Trên Trời” (vốn là cái “Tâm Tư Ý Tưởng”) không có thể nhìn thấy được là “Ngôi-thứ-Nhất” hay “Ngôi Ý”

{2} và không được phép gọi “Con Người Jêsus Christ” (vốn là “Lời Nói Chữ Việt” của ĐCT) có thể nghe và đọc được là “Ngôi-thứ-Hai” hay “Ngôi Lời”,

{3} cũng không được phép gọi “Thánh Linh” (vốn là “Hơi Thở” của ĐCT) không có thể thấy được là “Ngôi-thứ-Ba” hay “Ngôi Hơi”! Hiểu không?

- Bởi vì chiếu theo Giăng 1:1-4 cho chúng ta thấy Quan Hệ giữa 3 Cách Xưng Hô ĐCT là như sau:

Chúa Cha – The Father

Chúa Con – The Son

Chúa Thánh Linh – The Spirit

Tâm Tư Ý Tưởng (không nhìn thấy - unseen MIND)

Lời Nói Chữ Việt (có thể nghe và đọc – Hearable VOICE & Readable WORD)

Hơi Thở (không nhìn thấy – unseen BREATH)

Mặt Trời Bản Thân (không tiếp cận được / untouchable SUN)

Ánh Sáng (có thể tiếp nhận được – receivable SunShine)

Năng Lượng Mặt Trời (không nhìn thấy – unseen Solar Power)


 » Download Bài nay dưới dạng Ms Word: Vn-En-Heb-Grk Study Bible.Doc

Email: [email protected] | [email protected]

http://Kinh Thánh.webs.com  &  http://Bible-way.webs.com  &  http://Thánh Đồ Vn.webs.com

Updated: Thứ Ba (Tues) 2013-09-24

Members Area